Chuyên gia nghiên cứu sản phẩm
IGB Farm là đối tác chiến lược toàn diện của Học viện Nông nghiệp Việt Nam

TS. Phí Thị Cẩm Miện

Chuyên gia cao cấp, Phó GĐ Viện nghiên cứu Vi tảo và Dược mỹ phẩm, TGĐ Công ty Spin off Vnua Phyto Pharma

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn Đức Bách

Chuyên gia cao cấp, Giám đốc Viện nghiên cứu Vi tảo và Dược mỹ phẩm

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Chứng nhận giải thưởng
Liên hệ hỗ trợ
Họ tên
Điện thoại
Email
Yêu cầu hỗ trợ